• צרו קשר

    נשמח לסייע בכל שאלה או בעיה.

    השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

תקנון אתר

תקנון BAITEX

משתמש יקר,

1. אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר זה.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין BAITEX ו/או מתן מנדלברוד ו/או מי מטעמםו/או מי מבעלי האתר (כולם ביחד ולחוד להלן: "BAITEX").

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. יודגש, כי גם אם תחליט שברצונך להשתמש בחלק מהאפשרויות שבאתר – עליך לקרוא את התקנון כולו.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש של האתר. אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע משימוש באתר.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, הכולל את ספר ההדרכה ("המדריך החכם הביתה") (להלן: "הספר") ו/או במחשבון המשכנתאות ("מעצב התמהילים") (להלן: "המחשבון"). כל האמור לעיל יחדיו ייקרא להלן: "המידע", ו/או "האתר".

4. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

5. האתר מעניק ידע וטכנולוגיות לליווי משכנתאות פרטיים כדי לתכנן, לשמר  ו/או לשנות הלוואות בגינן נרשמו משכנתא/ות.

6. המידע באתר (וכן בספר ובמחשבון) נועד לסייע ולעזור לך ולתת לך כלי עזר לפני שהינך מקבל ייעוץ מאיש מקצוע מומחה בתחום.

האתר אינו בא במקום ייעוץ של מומחה ו/או איש מקצוע ו/או עם הגוף המממן, נותן ההלוואה. אין לראות בכתוב באתר ייעוץ אישי המתאים לקורא ולצרכיו.

מטבע הדברים האתר אינו יכול למצות את כל ההיבטים של מתן ההלוואה, בכלל,  ואינו יכול ו/או מיועד לצרכים הספציפיים של הקורא.

המידע הכלול באתר אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת ו/או הצעה לתמהיל משכנתא כלשהו. הסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע שבאתר ללא ייעוץ מאנשי מקצוע. הינך מוזמן ומתבקש לקבל ייעוץ אישי, פרטני וספציפי באשר לנתוניך האישיים.

המחשבון שבאתר נועד לעזור לך לתכנן את ההלוואה שאתה מבקש, אך יחד עם זאת, אין להסתמך עליו ללא בדיקת צרכיך ונתוניך  האישיים עם איש מקצוע.

דף הריביות המופיע באתר, דן בריביות משוערות בלבד. לתשומת ליבך, הריביות בפועל עשויות להיות שונות מאד, וכפועל יוצא של פרופיל הלקוח ותנאיו בבנקים השונים.

כמו כן, המחשבון מכיל ערכים היסטוריים של ריביות ומדדים. ערכים אלו נאספו על ידי בעלי האתר באופן עצמאי ולא ממקור רשמי, והם מוגבלים בזמן (טווח התקופות ההיסטוריות מוגבל ושונה בכל ריבית או מדד). BAITEX אינה אחראית לכל ערך שגוי, אם וככל שקיים. על המשתמש לבדוק ריביות ומדדים אלו באופן עצמאי לפני כל הסתמכות עליהם.

7. BAITEX אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשרות, אצל BAITEX, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

8. BAITEX אינה אחראית בשום דרך וצורה שהיא לליקויים ו/או פגמים ו/או טעויות שנפלו מכל סוג שהוא והמופיעות באתר, בספר ובמחשבון. כמו כן, במידה וקיימת סתירה בין המידע המופיע באתר, בספר ו/או במחשבון ובין המתפרסם בחוק ו/או בפרסום רשמי אחר כלשהו, החומר בפרסומים אלו הוא המחייב ורק עליו עליך להסתמך.

9.יכול וישולבו באתר פרסומים ו/או תכנים מסחריים כלשהם של צדדים שלישיים. BAITEX לא תהיה אחראית לאמור בתכנים ו/או בפרסומים אלו. יודגש, כי BAITEX  אינה בודקת פרסומים אלו ואינה מוודאת את נכונותם.

פרסום תכנים אלו באתר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש ו/או להשתמש ו/או להיעזר בשירותים ו/או במוצרים, מכל סוג שהוא, המופיעים בהם.

10. BAITEX אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר ולשירות שניתן בהם, אם ניתן. אין לראות בקישורים אלה המלצה של האתר לשימוש כלשהו בהם והם נועדו לטובת נוחיות הקורא בלבד.

11. בשום נסיבות לא תחול על BAITEX ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל הפסד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל-BAITEX ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

12. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בספר ובמחשבון ובשירותים הניתנים ע"י האתר הינם של BAITEX. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, BAITEX הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, אם קיימים. בפטנטים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, על מרכיביו, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר ומידע אחר הכלול בו ו/או בספר ו/או במחשבון. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת BAITEX.

כמו כן, כל סימני המסחר, ככל שקיימים באתר, הינם קניינה הפרטי של BAITEX או של מי מטעמה, אין לעשות בהם כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא.

13. האתר נועד לשימוש עצמי ואישי בלבד. כל שימוש אחר ושונה באתר זה הינו אסור, ויגרור אחריו עונשים הקבועים בחוק.

14. על הקורא להשתמש בספר ובמחשבון על פי ההוראות המצויינות בספר, במחשבון ו/או באתר. יודגש כי שימוש ב"מכשירים" אלו שלא על פי שנקוב ו/או באופן לקוי ו/או באופן שגוי ו/או תוך כדי שינוי בתיכנות המחשבון ו/או במבנהו ו/או בשינוי בנוסחאות שנקבעו במחשבון ו/או בכל דרך שונה ואחרת, ממה שקבוע, עלול להביא לתוצאה שגויה, אשר BAITEX אינה ולא תהיה אחראית לה.

כמו כן, על הקורא לקרוא היטב כדי להבין את דרך השימוש ודרך הזנת הנתונים במחשבון. כל טעות של המשתמש בהזנת הנתונים במחשבון תגרור אחריה תוצאות שגויות, אשר אין ל-BAITEX כל אחריות להן ולכל נזק, ככל שיהיה, בגין הזנה שגויה זו.

15. BAITEX רשאית לבטל את אפשרות השימוש במחשבון לאחר תקופה מסויימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי על כך מראש.

16. השמות, המגדרים השונים, הקבוצות השונות, הדמויות ומינן, הבנקים, המקומות וכיו"ב, אם בשמם ואם בצורה של איורים, או בכל צורה אחרת, המופיעים בספר נוצרו לשם ההמחשה, ההומור והדמיון בלבד. הם נוצרו באופן כללי, ואין לכותב כל כוונה לפגוע, לאפיין ו/או להטיל דופי כלשהו בגופים ו/או בקבוצות אלו.

17. על המשתמש להיות מודע לכך, כי ההדרכה שבספר מתבססת על הנחיות המופיעות בדפים קודמים בספר וקריאתם היא תנאי לשימוש נכון בפרטי ההדרכה הנידונה. קריאה חלקית בספר עשויה לגרום לאי הבנה ולתוצאות לקויות, אשר BAITEX לא תהיה אחראית להן.

18. המשתמש רשאי להירשם לאתר על ידי הזנת שם ודוא"ל (למעט האמור, אין למסור לאתר פרטים מזהים נוספים). הדוא"ל ישמש למשלוח הודעות קבועות (ניוזלטר), עדכונים, פרסומים וכל מידע אחר, על פי שיקול דעת בעלי האתר. הינך רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פנייה אלינו בדוא"ל חוזר.

         הינך יכול גם לבקש, בכל עת, שלא לשלוח אליך מידע פרסומי או אחר, גם אם בתחילה לא סירבת לקבלו.

         בקשה להפסקת מידע תטופל על ידי האתר בהקדם האפשרי ועל פי הנסיבות.

19. BAITEX מתחייבת שלא להעביר פרטיך לצד ג' כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של קבלת צו שיפוטי או הליכים המורים לה לעשות זאת; הוראה של רשות מוסמכת על פי חוק; במקרה ופרטיך דרושים כדי להגן עליך, גופך או רכושך או גופו או רכושו של אחר; אם יתאגדו בעלי האתר כחברה או גוף אחר או יתמזגו עם גוף אחר; או באם יפרצו לאתר בזדון.

20. BAITEX  לא תהיה אחראית על כל מידע שהועבר על ידך לאתר במקרה של פריצה או כניסה בלתי מורשית אחרת לאתר על ידי צד ג' כלשהו.

21. על מנת לפעול כראוי, מעצב התמהילים מריץ קוד אקסל (פקודות מאקרו), ומושך מידע עדכני על ריביות ומדדים מהאתר. אישור הפעלת הקוד הכרחי לעבודה עם המעצב. מעצב התמהילים מריץ את הקוד אך ורק לצורך פעולה תקינה ומלאה של המוצר, ואינו ניגש לשום פריט מידע על המחשב או שולח מידע לכל מקור חיצוני. כמו כן, מעביר מעצב התמהילים את מצב הפעולה של אקסל לחישוב ידני, על מנת ליעל את החישובים. מצב הפעולה יחזור למצבו הקודם עם סגירת המעצב.

 

הרשמה לאתר

מלאו פרטיכם וקבלו עכשיו בחינם את גרסת הנסיון של של הערכה המשולבת לבנית התמהיל החכם שלכם.*

*
** מילוי הטופס יצרף אתכם לרשימת התפוצה, ותקבלו גישה לעדכונים, תוספות, הדרכות, טיפים והנחיות ביחס למשכנתא שלכם.